Vedtægter

Vedtægter for Harlev Jagtforening

§1 – Navn og hjemsted.
Foreningens navn er HARLEV JAGTFORENING. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

§2 – Forholdet til Danmarks Jægerforbund (DJ)
Foreningen er tilsluttet DJ, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for nærværende vedtægter.
DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§3 – Formål og opgaver.
Foreningens formål er at samle jægere inden for foreningens område og fremme deres interesser i tilslutning til DJ´s formål.

§4 – Mose- og skovjagt.
Alle der er medlem af Harlev Jagtforening kan optages i foreningens jagt. Bestyrelsen fastsætter det maximale antal deltagere i mosejagten. Lodsejere, der udlejer til Harlev Jagtforening, kan tilbydes optagelse i jagten. Betingelserne i §5 skal være opfyldt, hvis et medlem ønsker optagelse i jagten. Ønske om optagelse meddeles foreningens kasserer.Jagtlejen betales forud for 1 år ad gangen, senest 1. april. Optagelse sker 1 gang årligt pr. 1. april.
Jagtlejen bekendtgøres med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Jagtlejen fastsættes i forhold til omkostningerne i forbindelse med driften af jagten, og skal minimum balancere.
Foreningen hæfter for jagtlejen i forhold til lodsejerne.
Jagten og de dermed forbundne aktiviteter ledes af et jagtudvalg, der nedsættes af foreningens bestyrelse. I jagtudvalget skal der være mindst et bestyrelsesmedlem.
Enhver der forbryder sig mod jagt- og våbenloven i almindelighed og de jagtetiske og jagtmoralske regler i særdeleshed samt opfører sig uansvarligt i omgang med våben, hunde o.l. kan ekskluderes af jagten. Beslutning herom træffes af bestyrelsen i samråd med jagtudvalget. Medlemmer der ekskluderes får ingen refusion af jagtlejen.

§5 – Optagelse.
Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person.Medlemskab er betinget af medlemskab i Danmarks Jægerforbund.

§6 – Ophør.
Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftlig varsel til udgangen af december.
Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
Bestyrelsen kan eksludere et medlem, af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.
Eksklusion skal dog, for at få endelig gyldighed, godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter – §37.
Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

§7 – Kontingent og hæftelse.
Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.
Bestyrelsen kan fastsætte regler om kontingentreduktion for familie-, junior-, og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelser om forfaldstid m.v.

§8 – Ordinær generalforsamling.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. Januar.
Indkaldelse af den ordinære generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved annonce på DJ´s hjemmeside, Harlev Jagtforenings hjemmeside samt ved indkaldelse til medlemmerne, på E-mail (medlemmer sørger selv for at oplyse gældende mailadresse/tilmelde sig nyhedsbrev på hjemmesiden.
Indkomne forslag udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen pr. mail.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Udvalgenes beretning i rækkefølge:
  • Jagtudvalg
  • Hundeudvalg
  • Flugtskydningsudvalg
  • Evt. Øvrige udvalg.
 • Fremlæggelse af det, af revisorerne, gennemgåede årsregnskab til godkendelse.
 • Indkomne forslag.
 • Fastlæggelse af kontingent.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af suppleanter.
 • Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
 • Eventuelt.

§9 – Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt, overfor bestyrelsen, begærer dette med angivelse af hvilke sager der ønskes behandlet.
Efter skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

§10 – Afstemninger.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Hvert medlem har én stemme.
Afstemninger sker skriftligt hvis dirigenten bestemmer dette eller hvis blot et medlem begærer skriftlig afstemning.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
Ændring af disse vedtægter kan alene vedtages, når 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

§11 – Bestyrelsen.
Bestyrelsen der vælges af og blandt medlemmerne har den overordnede ledelse af foreningen.
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer.
Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger en formand tillige en næstformand, der i tilfælde af formandens forfald træder i dennes sted, samt en kasserer, der på bestyrelsens vegne fører foreningens regnskab.
Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 3 af 7 medlemmer af bestyrelsen begærer dette.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.
Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme.
Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

§12 – Tegningsret.
Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
Meddelelser af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kasseren.

§13 – Formue og regnskabsår.
Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter, i værdipapirer eller i fast ejendom, der har jagtlig relevans til foreningen, eller anden relevans i forhold til foreningens fremtidige virke.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§14 – Revision.
Revisorerne, der vælges af og blandt medlemmerne, gennemgår regnskabet og anfører evt. bemærkninger på dette. Revisorerne har endvidere til opgave at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.
Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

§15 – Sammenslutning.
Generalforsamlingen kan med 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende fælles lokalforening.

§16 – Opløsning.
Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.
Foreningens formue, skal efter at alle forpligtelser er opfyldt, forvaltes af DJ i indtil 5 år.
Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

§17 – Ikrafttræden.
Disse vedtægter, der er vedtaget på den ekstra ordinære generalforsamlingen den 24. august, 2021 træder i kraft, når de er godkendt af DJ.